Obchodní podmínky firmy FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.

Základní ustanovení

Těmito obchodnímí podmínkami se řídí závazkové vztahy mezi Feronathyssen, zastopeným panem Javorem (dále jen prodávající) a odběrateli jeho výrobků (dále jen kupující), pokud nebyly upraveny v kupní smlouvě. Vztahy, neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem, resp. Občanským zákoníkem a ostatními zákony ČR.

1. Vznik kupní smlouvy

Ke vzhniku kupní smlouvy dochází tak, že kupující předloží prodávajícímu návrh smlouvy (objednávku) a prodávající ho potvrdí nebo na jejím základě vystaví, případně se změnami a doplňky kupní smlouvu - protinávrh a kupující ho potvrdí nebo pří ústní objednávce poskytne prodávající ihned požadované plnění.

Je-li nárh smlouvy technicky nejasný a tento nedostatek nelze ať už telefonicky či faxem odstranit, vrátí ho prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu k doplnění, přičemž ho na nejasnosti upozorní Kupní smlouva je uzavřena, dohodnou-li se prodávající a kupující na celém jejím obsahu.

V případě, že prodávající projeví vůli přijmout objednávku kupujícího, ale s výhradou, omezením, či jinou změnou týkající se obsahu smlouvy, považuje se takový projev vůle za nový návrh smlouvy daný druhou stranou.

Pokud se prodávající nevyjadří k objednávce, ale poskytne kupujícímu na takovou objednávku plnění a ten bz zbytečného odkladu neodmítne, má se za to, že smlouva byla uzavřena na rozsah a zboží takto dodané podle § 35 odst. 1. obč. zákoníku.

2. Změna a zrušení smlouvy

Jestliže se prodávajícía kupující dohodnou na změně smlouvy či zrušení smlouvy, musí tak učinit písemně.

3. Odstupné prodávajícím

Kupující je oprávněn zrušit kupní smlouvu, zaplatí-li prodávajícímu odstupné ve výši 10% kupní ceny, kterou by byl povinen zaplatit v případě splnění této smlouvy. Zrušení smlouvy je možné pouze písemně a v době, kdy zboží ještě nebylo vyrobeno. Tímto ustanovením není dotčena povinnost kupujícího k náhradě škody.

4. Označování zboží

Nebude-li dohodnuto jinak, bude zboží označeno dle TN, případně dle zvyklostí fa. Feronathyssen.

5. Průvodní doklady

Průvodním dokladem je dodací list, který bude prodávající přikládat k dodávce zboží. Dodací list bude mít náležitosti umožňující prevzetí zboží.

6. Přeprava

Pokud nebylo dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu prodávající, který je povinen dbát účelnost, hospodárnost a náležité využívání dopravních prostředků. Je také povinen podle svých možností přihlédnout k odůvodněným požadavkům kupujícího na zvláštní způsob přepravy (spec. dopravní prostředky). Pokud prodávající kupujícímu vyhoví, má právo na úhradu zvýšených nákladů, které mu tím vzniknou.

Požaduje-li kupující změnu přepravních dispozic, je prodávající povinen mu vyhovět, pokud lze změnu technicky zajistit, kupující je však povinen uhradit prodávajícímu náklady, jež mu změnou vznikly.

7. Splnění smlouvy

Smlouva je splněna předáním zboží kupujícímu - při vlastním odvozu nebo předáním zboží prvnímu veřejnému dopravci, bylo-li smluveno odeslání zboží.

8. Placené zboží

Bylo-li dohodnuto placení v hotovosti, je kupující povinen zaplatit kupní cenu při převzetí zboží. Bylo-li dohodnuto placení fakturou, je kupující povinen uhradit nejpozději poslední den dohodnuté splatnosti na pokladně prodávajícího nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Faktura, případně daňový doklad, musí být řádně označeny a musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Ostatní náležitosti jsou doplňovány dle zvyklosti prodávajícího, případně na základě písemné dohody.