Call
MenuMENU

×

Konzultace zdarma

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti FTP Plastics, s.r.o.

 

I. Kupní smlouvy

1. Tyto obchodní podmínky upravují způsob uzavírání kupních smluv (dále jen „KS“) na dodávku zboží, jiných produktů a služeb smluvených, či potřebných k jeho dodání, tj. např. dopravného, obalů, dokladů ke zboží … (dále jen „zboží“) společností: FTP Plastics, s.r.o., IČ 25354418, se sídlem ČSA 730, 783 53 Velká Bystřice, zapsané v OR vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 14717, www.ftpplastics.cz (dále jen „FTP“), jakož i obecný obsah závazků z těchto smluv vyplývajících.

2. KS jsou uzavírány ohledně zboží prodávaného FTP, které je specifikováno v katalogu, či jiném seznamu zboží běžně nabízeném FTP nebo v jejích mimořádných nabídkách.

3. Jednotlivé KS jsou zpravidla uzavírány na základě objednávky kupujícího. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u FTP nakupovat, tj. převzít dodávané zboží,případně tak i uzavřít KS. Pokud tak neučiní při objednání, musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba i jen přebírající zboží, byla vybavena písemnou plnou mocí. V případě, že neučiní ani tak, platí,že ten, kdo předloží FTP objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží u FTP, a že ten, kdo je ochoten zboží od FTP převzít a převzetí potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit.

4. Dokladem o obsahu uzavřené KS může být i jen doklad o dodání zboží.

5. S osobními údaji získanými FTP od kupujícího v rámci obchodního styku je nakládáno v souladu s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) výlučně v souvislosti se zajištěním plnění KS.


II. Zboží a doklady

Základní povinností FTP z jednotlivé KS je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít, provést kontrolu a zaplatit za něj kupní cenu.
 

1. Neuvede-li kupující v objednávce zboží alespoň:

- druh / typ obchodního zboží (specifikace výrobku včetně barvy, rozměru, síly a délky), značka materiálu nebo jejich číselné označení,
- požadované množství,
- druh a rozsah dokumentu kontroly,

příp. další požadavky na stav povrchu, účel použití (nejlépe číslo technické normy nebo v ní uvedený přídavný symbol), je FTP oprávněna dodat zboží v obvyklém provedení.
 

2. FTP potvrzuje, že u jí prodávaných výrobků, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušná nařízení vlády, resp. Nařízení EP a Rady č.305/2011 (CPR), bylo provedeno výrobcem / dovozcem posouzení shody a vydáno Prohlášení o shodě, resp. Prohlášení o vlastnostech a pokud se jedná o harmonizovanou sféru, jsou výrobky, resp. související dokumenty, označeny značkou „CE“.
 

3. Je-li smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (atesty) a nedodá-li je FTP spolu se zbožím, dodá je pokud možno co nejdříve některým z těchto způsobů: na elektronickou adresu uvedenou kupujícím nebo poštou na fakturační adresu, nebude-li dohodnuto jinak.
 


III. Dodání zboží 

1. Není-li smluveno jinak, je místem dodání, a kupující si zboží převezme ve výdejním místě, FTP. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro kupujícího je povinna prokázat FTP při převzetí zboží svoji totožnost a uvést potřebné údaje do dokladu o splnění a převzetí zboží na něj potvrdit. Nebude-li zboží od FTP odebráno nejpozději deset dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má FTP právo od jednotlivé KS odstoupit.

2. Pokud se tak strany dohodnou, zajistí FTP odeslání zboží kupujícímu, či jeho dodání vlastní nebo smluvní dopravou. V rámci rozvozových dnů (viz www stránky) činí paušální poplatek za dodání zboží:  650,- Kč + DPH při hodnotě KS do 5.000,- Kč bez DPH a 400,- Kč + DPH při hodnotě KS nad 5.000,- Kč bez DPH. Mimo rozvozové dny bude výše poplatku za dodání zboží stanovena dle tarifu smluvního přepravce + bude účtováno balné v hodnotě 350,- Kč bez DPH.

3. Je-li smluveno odeslání zboží bez dohody o místě, odešle FTP zboží do sídla kupujícího.

4. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v místě plnění.

5. Není-li dohodnut termín dodání zboží, je FTP oprávněna dodat zboží kdykoliv. Není-li smluveno jinak, je FTP oprávněna dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.

6. Zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana.

7. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání
zboží.

8. V případě formátování (řezání) materiálu na přesný rozměr, je třeba počítat s kladnou a zápornou rozměrovou tolerancí až 2mm oproti požadovanému rozměru. Při formátování dále vždy dojde k úbytku materiálu, který odpovídá šířce kotouče, zpravidla 4mm.


IV. Kupní cena

1. Dohodnutá kupní cena zboží (dále jen „kupní cena“) je pevná a nelze ji bez souhlasu stran měnit. Nedojde-li k dohodě o kupní ceně zboží výslovně, vznikne KS i tak, a to s cenou určenou FTP v účetním a daňovém dokladu - faktuře, včetně případných platných rabatových podmínek pro konkrétního kupujícího.

2. Kupující není oprávněn fakturovanou cenu z jakýchkoli důvodů zadržet, či jednostranně z důvodu jakýchkoli protipohledávek započítávat, nebo jinak krátit.

3. Nebyla-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, či při dodání zboží, je splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu – faktuře FTP. Lhůtu splatnosti kupní ceny ve faktuře stanoví FTP s ohledem na celkový objem objednávek kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.

4. Není-li uzavřena dohoda o způsobu zasílání daňových dokladů – např. elektronickou cestou, bere kupující na vědomí, že tyto doklady zasílá FTP jako obyčejné psaní (nikoli doporučeně). Neobdrží-li kupující daňový doklad – fakturu do 5 pracovních dní od převzetí zboží, je povinen o tom FTP neprodleně uvědomit. V opačném případě nemůže později namítat, že fakturu neobdržel.

5. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet nebo jejím zaplacením do pokladny FTP.

6. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. FTP má v takovém případě nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Vedle toho má FTP právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.

7. FTP zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.


V. Odpovědnost za vady

1. FTP odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.

2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad dle článku III., bodu 1. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží.

3. V případě, že zboží vykazuje vady, je FTP povinna buď zboží vyměnit anebo tyto vady bezplatně odstranit; volba z těchto nároků náleží FTP. Obě smluvní strany se též mohou dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny.

4. Kupující je povinen reklamovat vady vždy písemně a s fotodokumentací.

5. Není-li dohodnuto jinak, kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání reklamace nevrátí FTP ve stavu, v jakém jej obdržel.

6. Za vady vzniklé přepravcem FTP neručí.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě KS se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. K řešení sporů, vyplývajících z KS, které nebudou urovnány dohodou smluvních stran, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 8 resp. Městský soud v Praze.

3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání až do vydání nových obchodních podmínek a jejich oznámení kupujícímu.

4. Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2019 a nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky společnosti FTP, které se těmito ruší.


Ve Velké Bystřici dne 1. 1. 2019